hello world!

Tietosuojaseloste – Soten Tekijät Oy

Käsittelemiemme henkilötietojen yksityisyys ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää.

Julkaistu: 25.8.2023

Päivitetty: 25.8.2023

Tämä tietosuojaseloste koskee Soten Tekijät Oy:n verkkopalveluiden käyttäjiä sekä potentiaalisia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työnhakijoita.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, kansallista lainsäädäntöä sekä yleistä tietoturvallisia käytänteitä.

Sisällysluettelo

Rekisterinpitäjä....... 1

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet... 1

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja oikeusperusta... 2

Henkilötietojen säilytysaika.... 2

Vaikutusmahdollisuutesi henkilötietojen käsittelyyn... 3

Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen... 3

Tietoturva... 4

Versiohistoria... 4

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Käsittelemämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tiedot - Keräämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme tietoja yhteistyön eri vaiheissa. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot, tiedot aiemmista yhteydenotoista, laskutustiedot, työpisteiden tiedot yhteystietoineen ja projektikohtaiset tiedot. Lisäksi saatamme kerätä muita yhteistyön kannalta merkittäviä, julkisesti saatavilla olevia tietoja esimerkiksi asiakkaan tai yhteistyökumppanin verkkosivuilta.

Potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tiedot - Keräämme potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja pääasiassa julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta sekä hakupalveluista sekä verkkosivuillamme olevien yhteydenottolomakkeiden kautta. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, organisaatio, asema organisaatiossa sekä yhteystiedot. Lisäksi saatamme kerätä muita mahdollisen yhteistyön kannalta merkittäviä tietoja.

Työnhakijoiden tiedot - Keräämme työnhakijoista tietoja rekrytointiin tarkoitetuilla lomakkeilla. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi työnhakijan nimi, yhteystiedot, koulutus, CV ja muut haettavan työtehtävän kannalta olennaiset tiedot.

Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot - Keräämme tietoja verkkopalveluidemme käyttäjistä sosiaalisen median, kuten Facebookin, työkaluilla. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi selatut sivut, ip-osoite, käytettävä selain sekä mahdollinen kampanja, mitä kautta sivustolle on tultu. Lisäksi verkkopalveluissamme on palveluiden toimivuuden kannalta välttämättömiä evästeitä. Kerättäviin tietoihin voi vaikuttaa verkkopalveluissamme olevalla evästetyökalulla.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja oikeusperusta

Asiakassuhteiden hoitaminen - Käsittelemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme henkilötietoja tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi ja toimivan yhteistyön ylläpitämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan tai yhteistyökumppanien kanssa tehtyyn sopimukseen.

Asiakashankinta - Käsittelemme potentiaalisiksi asiakkaiksi tunnistamiemme henkilöiden henkilötietoja asiakashankintaan ja palveluidemme markkinointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tai joissain tilanteissa potentiaalisen asiakkaan antamaan suostumukseen.

Rekrytointi - Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin sekä työpaikkailmoitusten kohdentamiseen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Mikäli rekisteröity on antanut meille suostumuksensa, voimme käyttää tietoja myös avoimista työpaikoista tiedottamiseen suoraan rekisteröidylle.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi ja voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseksi.

Vaikutusmahdollisuutesi henkilötietojen käsittelyyn

Sinulla on oikeus vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn seuraavasti:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen – Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi, joita käsittelemme. Voimme pyynnöstäsi korjata virheelliset tiedot tai poistaa tiedot kokonaan niiltä osin kuin meillä ei ole oikeutta säilyttää tietoja laillisista tai oikeusturvaamme liittyvistä syistä.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen – Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen käsittelyn vastustaminen ja rajoittaminen – Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä ja vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Tietojen siirtäminen – Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Suostumuksen peruuttaminen – Sinulla on oikeus peruttaa meille henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumus.

Oikeuksien käyttäminen – Jos haluat käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi, ole yhteydessä tietosuoja@sotentekijat.fi  Voimme pyytää tarvittaessa lisätietoja oikeuksien käyttämiseen liittyen tai esimerkiksi henkilöllisyytesi todistamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Valitusoikeus - Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot Soten Tekijöiden henkilötietojen käsittelyn olevan tämän tietosuojaselosteen tai kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaista.

Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen

Käytämme toiminnassamme kolmannen osapuolen palveluita ja ohjelmistoja, jotka käsittelevät keräämiämme henkilötietoja lukuumme. Huolehdimme siitä, että käyttämiemme palveluiden ja ohjelmistojen tarjoaja täyttää tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelijälle asettamat vaatimukset.

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi viranomaisille, mikäli lainsäädäntö tai muu pakottava syy sitä velvoittaa.

Tietoturva

Olemme toteuttaneet hallinnollisia ja teknisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Versiohistoria

25.8.2023 -Tietosuojaseloste julkaistu

 

 

Menu
www.sotentekijat.fi
I
info@sotentekijat.fi
I
y-tunnus 3285505-4
© Sotentekijät 2024